Седалище на заявителя:
Закрила на ОИС в :

От Вас
се иска

 • Пълно име или название на заявителя (-ите), негов (техен) адрес
 • Изображение на марката
 • Списък на стоките и/или услугите с посочени класове съгласно МКСУ
 • Резултати от проучване (не е задължително)
 • Приоритетен документ (не е задължително)
 • Пълномощно за водене на процедурата
 • Заплащане на хонорара на патентния представител и на държавните такси

Етапи
на изпълнение

 • 2 дни Подготовка и подаване на документи
 • 10-14 месеца Експертиза на заявка
 • 6 месеца Ускорена експертиза на заявка
 • 0,5-1 месец Публикуване на съобщение за издаване на Свидетелство и издаване на Свидетелство
 • 1-2 месеца Удължаване срока на действие на Свидетелство

Като резултат
ще получите

 • Свидетелство за марка за стоки и услуги (пример)
 • Извлечение от Държавния Регистър

Регистрация на търговски марки

Марката (търговска марка, марка за услуги) е знак, защитен с изключително право, който е способен да отличава стоките и/или услугите на едно лице от аналогични стоки и/или услуги на други лица.

Марката може да се състои от думи, цифри, символи, образни елементи (рисунки), цветове или комбинации от цветове в различни съчетания и т. н.

Регистрацията на марката е необходима, за да се получат гарантирани от държавата привилегии за нейното използване, включително за осъществяване правото на забрана за използване на този знак от други лица.

Субекти на правото на собственост върху марката могат да бъдат физически и юридически лица, като марката може да принадлежи едновременно на няколко юридически и/или физически лица.

В защитния документ – свидетелството за държавна регистрация на марка (по-нататък - Свидетелството) – се посочва списък от стоки и/или услуги, върху които се разпростира защитата. Определени са общо 45 класа стоки и услуги съгласно Международната класификация на стоките и услугите (по-нататък - МКСУ).

Територията, на която се разпростира защитата на регистрираната марка, винаги се посочва в защитния документ. Тя може да обхваща една или няколко държави.

Срокът на действие на Свидетелството в повечето страни е 10 години с възможност за неговото продължаване неограничен брой пъти (при условие, че се заплащат съответните държавни такси).

За идентификация на регистрирана марка се използват символите R или ®, а за идентификация на марка, намираща се в стадий на регистрация - символът ™. 

В Украйна действа система с експертиза за регистрация на марки. Това означава, че експертното учреждение (ГП «УИПС») осъществява проверка, дали заявената марка отговаря на критериите за новост и сходство с по-рано регистрирани и подадени за регистрация марки. Тази процедура позволява да се предотврати регистрирането на марки, които могат да въведат потребителя в заблуда относно стоката/услугата и/или лицето, произвеждащо стоката и/или предоставящо услугата.

Важно е да се помни: по-добре е днес да вложите средства в защитата на марката преди пускането на стоките и/или услугите на пазара, отколкото утре да изхарчите няколко пъти повече, за да защитите продукцията си от недобросъвестни конкуренти и спекуланти в областта на интелектуалната собственост.

Защо Ви е нужна тази услуга?

 • Сигурна защита от недобросъвестна конкуренция
 • Ефективна реклама и осигуряване на разпознаваемост
 • Регистрация на домейн име
 • Включване на нематериални активи в Уставен фонд
 • Използване на нематериални активи като особен залог
 • Ефикасна защита на митническата граница срещу внос на пиратски изделия
Свържете се с нас! Нашите контакти